SILK

ย้อนกลับ
ผ้าคลุมไหล่ ย้อมสีธรรมชาติ ยกดอกลายแบงคอกโรส ยกดอกลายพิกุล ยกดอกลายอื่นๆ กว้าง1.8 เมตร ยาว 2 เมตร ราคาผืนละ 3,000 บาท

Copyright 2016 Ruenmai-Baimon  All right reserved