- SERVICES -

ขึ้นเส้นยืนหัวม้วนไหม บริการย้อมสีเส้นไหมเพื่อขึ้นเส้นยืนหัวม้วน
ไหม ทั้งเส้นยืนประเภทสีพื้น และเส้นยืนประเภทลายริ้ว
ตีเกลียวเส้นไหมแบบสาวมือ บริการตีเกลียวเส้นไหมสาวมือด้วยเครื่อง
ตีเกลียวแบบอัตโนมัติ เส้นไหมที่ได้จะมีความสม่ำเสมอ
 ตีเกลียวเส้นไหมหางกระรอก บริการย้อมสีตีเกลียวเส้นไหมหางกระรอก
ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
ฟอกย้อมเส้นไหมด้วยสีเคมี
และสีธรรมชาติ  บริการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยสารเคมี
รับทอผ้าตามคำสั่งผลิต บริการทอผ้าตามคำสั่งผลิต เมื่อใดที่ต้องการผ้าไหมที่มีลักษณะพิเศษ และมีความพิเศษ
จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ปลูกหม่อน  การเลี้ยงไหม จำหน่าย จ่อเลี้ยงไหม ชนิดพลาสติก ยาโรยตัวไหม
จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการทอผ้าไหม  จำหน่าย กี่กระตุก กี่ทอมือแบบดั้งเดิม หัวม้วนไหม กี่กระตุกและกี่ทอมือ

Copyright 2016 Ruenmai-Baimon  All right reserved